Vestre Landsret frikender dyrlæger i sag om kartel

Syv dyrlæger fra Århus-området har i dag fået medhold i Vestre Landsret og er dermed frikendt for at have indgået prisaftaler i strid med konkurrenceloven. I februar 2010 idømte Retten i Århus ellers hver af de syv en bøde på 75.000 kroner.

Landsretten finder, at det må lægges til grund, at aftalen om vagtsamarbejdet i sig selv indebærer, at der ikke for så vidt angår vagttjenesteydelserne består nogen konkurrence mellem de tiltalte.

Landsretten finder, at an kla ge myn digheden ik ke har godt gjort, at en eventuel sam ord net praksis ved rø ren de vagthonorar inden for de tiltaltes sam arbejde i Dyr læge vagten har haft til formål el ler følge at begrænse kon kur ren cen mellem de tiltal te.

Sagen opstod, fordi dyrlægerne har etableret en fælles vagtordning, hvor der blev opkrævet ens priser på konsultationer uden for normal åbningstid.

– Vi tager dommen til efterretning. Sagen er speciel, og dommen ændrer derfor ikke ved, at prisaftaler generelt er ulovlige, og noget vi ser meget alvorligt på, siger Konkurrencestyrelsens direktør Agnete Gersing.